Krijgt elk goedgekeurd project een subsidie?

Als het totale bedrag van de gunstig geadviseerde dossiers groter zou zijn dan het beschikbare budget stelt de Begeleidingscommissie een rangorde op, op basis van een aantal criteria.

De rangorde wordt voor 20% bepaald op basis van de aanvaarde projectkosten per werknemer die in het potentieel is opgenomen in het kader van een modale verschuiving.

Daarnaast wordt de verwachte procentuele modale verschuiving voor 30% in rekening gebracht.

50% van de weging wordt afhankelijk gemaakt van de inhoudelijke onderbouwing, meer bepaald de inhoudelijke volledigheid van het dossier, de mate waarin het dossier bijdraagt aan het mobiliteitsbeleid op Vlaams niveau in het algemeen en de mate waarin het beantwoordt aan de strategische focus van de projectoproep in het bijzonder.

De minister beslist op basis van het advies van de begeleidingscommissie over de goedkeuring en, in voorkomend geval, de rangorde van de projecten. De minister kan op een gemotiveerde wijze afwijken van het voorgestelde advies.

Terug naar de vragenlijst 


 

Kan een subsidie aangevraagd worden voor andere elementen van het project dan de uitvoering?

Alleen de uitvoering van de in de projectdossiers beschreven maatregelen en acties komt in aanmerking voor de subsidie. Voorbereidende werkzaamheden, zoals de samenstelling van het dossier, en eventuele aanvullende studies, onderzoeken of analyses komen niet in aanmerking.

Terug naar de vragenlijst 


 

Hoe is de Begeleidingscommissie samengesteld?

De Begeleidingscommissie is als volgt samengesteld :

  • een voorzitter, aangewezen door de Vlaamse minister bevoegd voor het mobiliteitsbeleid
  • drie vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering
  • een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties die in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) zetelen, voorgedragen door die raad en benoemd door de Vlaamse minister bevoegd voor het mobiliteitsbeleid
  • een vertegenwoordiging van de afdeling Beleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken), aangewezen door de secretaris-generaal van het departement.

De Begeleidingscommissie is gevestigd op de zetel van de SERV. Alle correspondentie met de Begeleidingscommissie wordt gericht aan dat adres.

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Secretariaat van de Begeleidingscommissie van het Pendelfonds
Wetstraat 34-36
1040 Brussel

Terug naar de vragenlijst 


 

Hoe verlopen opvolging en financiering van het project?

Elk jaar van de projectduur dient er een opvolgingsrapport te worden ingediend. Dit opvolgingsrapport wordt voor indiening best eerst aan de PMP bezorgd ter advisering. Na indiening formuleert de begeleidingscommissie een advies. De minister (tot en met oproep 9) of de Afdeling Beleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (vanaf oproep 10) beslist op basis van het advies over de opvolgingsrapportage. Op het einde van de looptijd wordt er naast de eindrapportering ook een eindafrekening ingediend.

De subsidie wordt in drie schijven uitbetaald:

  1. De eerste 30% wordt betaald nadat het bewijs is geleverd dat het project gestart is. Dit bewijs dient ten laatste 6 maanden na datum waarop de minister het subsidiebesluit heeft ondertekend, te worden ingediend. De projectaanvrager bezorgt dat bewijs aan de afdeling Beleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
  2. De tweede schijf van 30% wordt betaald na de beslissing tot verdere subsidiëring door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Die beslissing wordt genomen op basis van het eerste opvolgingsverslag. Dit verslag moet tussen de 12 en 15 maanden na de start van het project ingediend te worden (via de website).
  3. Het saldo wordt betaald na de beslissing tot verdere subsidiëring van de Vlaamse minister bevoegd voor het mobiliteitsbeleid. De beslissing wordt genomen op basis van het laatste opvolgingsverslag en een uitgebreid financieel verslag voor het geheel van de inkomsten en uitgaven van het project.

Terug naar de vragenlijst